Home » ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข by สุภา ศิริมานนท์
ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข สุภา ศิริมานนท์

ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข

สุภา ศิริมานนท์

Published
ISBN :
ebook
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

ผูอยูเหนือเงือนไข เปน นิยายอิงประวัติศาสตร ซึงถายทอดเรืองบันปลายชีวิตของ พระเจาตากฯ และวีรบุรุษผูกูชาติไทยอีก 4 ชีวิต ซึงไดชวยเจาตากหลบหนี ในคืนวันทีจะถูกประหารชีวิตผูเขียนไดนำเสนอใหเหนถึงความเหลือมลำ ความไมเทาเทียม ซึงยังคงแฝงเรนอยูMoreผู้อยู่เหนือเงื่อนไข เป็น นิยายอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอดเรื่องบั้นปลายชีวิตของ พระเจ้าตากฯ และวีรบุรุษผู้กู้ชาติไทยอีก 4 ชีวิต ซึ่งได้ช่วยเจ้าตากหลบหนี ในคืนวันที่จะถูกประหารชีวิตผู้เขียนได้นำเสนอให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม ซึ่งยังคงแฝงเร้นอยู่ในสังคมทุกระดับชั้น และให้ความสำคัญกับประชาชนธรรมดาสามัญที่เป็นรากฐานของทุกๆ สิ่งในสังคม บอกเล่าเรื่องราวของความไม่เท่าเทียม การถูกอำนาจและชนชั้นบดบัง กระนั้น พวกเขาก็ยังไม่ยอมที่จะตกอยู่ภายใต้ “เงื่อนไข” ของอำนาจเหล่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือ พวกเขายังทำหน้าที่ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ หน้าที่เพื่อแม่ทัพในดวงใจ... หน้าที่เพื่อผืนแผ่นดินเกิดที่พวกเขาหวงแหน... หน้าที่ที่ทำให้พวกเขากลายเป็น “ผู้อยู่เหนือเงื่อนไข” อย่างแท้จริง